Cale lung? ?i b?tut? ai de str?b?tut pân? s? ajungi în lumini?ul de la poalele muntelui Piatra Polovragilor. ?i ca în orice drum, dai de o poart? masiv?, din lemn, o poart? sculptat? conform tradi?iei române?ti, o poart? pe care lesne cite?ti: “Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului”. Atunci ?tii c? ai ajuns la “Por?ile Raiului”. Mai exact, ai ajuns la por?ile M?n?stirii Polovragi.  Chiar lâng? poart? g?se?ti o frumoas? troi?? din lemn sculptat, pe postament de beton, închinat? eroilor ?i martirilor României.

M?n??tirea Polovragi dateaz? din 1505. Ea a fost ctitorit? de Radu ?i P?tru, fiii unui mare boier din acea zon?, Danciul Zamona. Dup? un secol ?i jum?tate satul Polovragi ajunge în st?pânirea lui Danciu Pârâianu, care reconstruie?te m?n?stirea pe vechile temelii. Urm?torul ctitor al M?n?stirii Polovragi este Constantin Brâncoveanu care a restaurat biserica, în?l?ându-i turl? ?i ad?ugându-i un pridvor în stil brâncovenesc. Tot atunci s-a zugr?vit interiorul,  s-au ref?cut chiliile, clopotni?a, precum ?i zidurile de cetate.

Biserica m?n?stirii Polovragi ce poart? hramul “Adormirea Maicii Domnului” este zidit? în stil bizantin. Pictura bisericii este deosebit de valoroas? ?i a fost executat? în anul 1713 de Constantin Zugravul. Pridvorul în stil brâncovenesc este spa?ios, deschis, sus?inut de opt coloane din piatr?. De o parte ?i de alta a intr?rii în pridvor se pot observa cele dou? picturi unice ale m?n?stirilor române?ti închinate la Muntele Athos.

Biseric? m?n?stirii Polovragi este înconjurat? de chilii care formeaz? o puternic? cetate de ap?rare.

Cei care intra în M?n?stirea Polovragi se pot ruga la o icoan? f?c?toare de minuni, “Acoper?mântul Maicii Domnului”, despre care se spune c? îi pedepse?te pe cei care vin cu gânduri rele sau care ridic? mâna asupra ei. Legendele spun c? un tân?r era urm?rit de un turc, nu se ?tie din ce cauz?, ?i a ajuns s? se  ad?posteasc? în m?n?stire. Turcul, furios, a împu?cat icoana care st? deasupra pridvorului, îns? nu a apucat s? fac? prea mul?i pa?i, c? a c?zut de pe ?a ?i s-a lovit fatal la tâmpl?.

De la început, în M?n?stirea Polovragi au locuit c?lug?ri. În 1968, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hot?rât transformarea acesteia în l?ca? pentru c?lug?ri?e.

În partea de nord a incintei, într-o alt? curte, se afla bolni?? ctitorit? de Episcopul Clement Lavrentie, construit? între 1732 ?i 1738. Biserica are hramul „Sfântul Nicolae” ?i ?i-a p?strat picturile originale nealterate de trecerea vremurilor.

La 27 aprilie 1802, m?n?stirea a fost pr?dat? de trupele tâlh?re?ti ale lui Osman Pasvantoglu, un soldat otoman, devenit un rebel împotriva st?pânirii otomane. Legenda spune c? atunci c?lug?rii au ascuns în ap? Oltetului odoarele m?n?stirii.
M?n?stirea Polovragi a jucat un rol important în istoria româniei, Tudor Vladimirescu a organizat chiar aici un punct de rezisten?? în timpul Revolu?iei de la 1821.

M?n?stirea are ?i un mic muzeu, unde po?i descoperi o bogat? colec?ie de icoane pe lemn ?i sticl?, ce provin din secolele al XVIII-lea ?i al XIX-lea, manuscrise de muzic? psaltic?, stiharul din fir de aur d?ruit de Matei Basarab, precum ?i depozitul de carte veche ce cuprinde peste 3000 de volume în limbile român?, slavon? ?i greac?. Tot aici se reg?sesc multe dintre obiectele d?ruite de Constantin Brâncoveanu, cum ar fi un pomelnic pe lemn.

Ei, ?i dac? ai ajuns pân? aici, f? un drum printre mun?i ?i viziteaz? ?i Pe?tera Polovragi, pe care m?n?stirea a ?i administrat-o timp de 300 de ani. Accesul la pe?ter? se face de la M?n?stirea Polovragi, pe un drum forestier de aproximativ 1 km. Intrarea în pe?ter? se afl? în Cheile Oltetului, deasupra râului ce desparte Mun?ii C?p??âna de Mun?ii Parâng, pe o poart? larg?.

Iar dac? te sim?i ?i mai aventurier po?i c?uta Cetatea Dacic? de la Polovragi, construit? la o altitudine de 1000 de m, pe platoul Padesul din Mun?ii C?p??ânii.

Legendele spun c? aceast? zon? a Polovragiului era puternic spiritual? înc? de pe vremea dacilor. Legenda locului spune c?  liderul spiritual al geto-dacilor, Zalmoxe, ar fi locuit în Pe?tera Polovragi. Tot aici, vracii prelucrau o plant? rar?, numit? polovrag?, folosit? ca remediu împotriva bolilor, plant? care d? numele locului.

foto: Diana Scarlat, Anda St?nciulescu(Hai la bord)

Publicat in Numarul din Ianuarie al revistei Vacante la Tara