Lung e drumul pe Valea Cernei, îns? dac? dore?ti s? ajungi la “Cea mai frumoas? sta?iune de pe continent”, vei descoperi o c?l?torie pl?cut?. Munte în stânga, munte în dreapta iar lâng? drum…susurul Cernei. Natura te înconjoar? ?i sim?i c? p?r?se?ti spa?iul temporal. ?i pe bun? dreptate: În aceast? zon? GPS-ul ?i semnalul telefonului se pierd pân? când ajungi în “lumini?”, la B?ile Herculane. Dar ajuns aici, nu mai vrei tehnologie, vrei “oaz? de natur?”, vrei “b?ile vindec?toare”, vrei s? evadezi în timp ?i spa?iu în acest loc cu b?i termale pline de s?n?tate. Vreau s? i?i povestesc de ce s? alegi acest loc plin de poveste.

 

Primii care s-au bucurat de binefacerea b?ilor termale din Valea Cernei au fost romanii din vremea Împ?ratului Traian. Ace?tia au pus bazele acestei sta?iuni imediat dup? primul r?zboi daco-roman, în anul 102, botezând a?ezarea dup? semi-zeul Hercules, patron al izvoarelor termale. Locul a fost atestat documentar în anul 153 d.Hr, când romanii construiser? b?i ?i monumente închinate zeilor Hercules, Aesculap ?i Hygieia. În perioada civiliza?iei romane, sta?iunea de pe Valea Cernei a constituit un important punct de atrac?ie pentru aristroca?ia Romei antice. Din timpul romanilor au r?mas numeroase vestigii: apeducte, b?i, statui, monede, tabule votive ridicate ca semne de mul?umire aduse zeilor pentru vindecare.

Fie c? s-a numit “AD AQUAS HERCULI SACRAS AD MEDIAM”, fie c? s-a numit “HERKULESBAD”sau “HERKULES FÜRDO” sau “B?ile de la Mehadia”, sta?iunea de pe Valea Cernei a fascinat, de-a lungul a aproape dou? milenii de existen?? atât oameni simpli, veni?i s? caute un loc de s?n?tate cât ?i importante personalit??i politice, culturale ?i chiar capete încoronate care au venit aici pe malurile Cernei atra?i de miraculoasele ape termale, de aerul cu o puternic? ionizare negativ?, de frumuse?ea peisajului. Ei au g?sit aici locul ideal pentru întâlniri de stat sau, pur ?i simplu, pentru relaxare ?i agrement.

Timpul îns? a trecut, iar povestea B?ilor Herculane a ajuns într-o nou? epoc? important? dup? 1718 (Pacea de la Passarovitz), în cadrul Imperiului Austriac. Prin 1736 începe reconstruc?ia ?i modernizarea b?ilor, a c?ilor de acces, gr?nicerii b?n??eni construind aici majoritatea edificiilor din sta?iune, care poart? amprenta stilului baroc de factur? austriac?. Sunt recl?dite b?ile ?i se men?ioneaz? existen?a termelor lui Hercules, Higeea ?i Esculap.

Multe personalit??i au vizitat sta?iunea de-a lungul timpului între care: împ?ratul Iosif al II-lea, împ?ratul Francisc I ?i împ?r?teasa Carolina, împ?ratul Franz Iosef ?i împ?r?teasa Elisabeta.  În 1852, împ?ratul Austriei, Franz Josef, spunea c?:  “Acum în aceast? vale a Cernei, exist? cea mai frumoas? sta?iune de pe continent”.

Împ?r?teasa Elisabeta (Sisi) s-a îndr?gostit de frumuse?ea V?ii Cernei ?i a scris un jurnal intim în care B?ile Herculane sunt o prezen?? distinct? ?i încânt?toare. În sta?iune exist? Muzeul Nicolae Cena, ale c?rui colec?ii au început s? fie constituite începând cu anul 1922.

Dup? cum scria dr. G.Vuia în Gazeta Transilvania din anul 1900: „Mult timp înainte de a fi fost analizate apele de aici ?i de a fi fost recomandate de vreun medic, izvoarele erau deja botezate de popor: baia de picioare, baia de ochi, baia de r?ni, baia de friguri, etc.”

Primele analize ale probelor de ap? de la B?ile Herculane, realizate în laboratoarele vieneze ?i publicate de medicul austriac H.J Kranz în anul 1772 au avut efectul unei explozii cu consecin?e de publicitate ce au dep??it grani?ele imperiului austriac.

Statuia lui Hercules cu pielea leului de Nemeea pe umeri , realizat? din fier de tun de me?terii germani Glantz ?i Romelmayer a fost d?ruit? de arhiducele Carol în semn de omagiu pentru ofi?erii ?i solda?ii armatei imperiale care s-au f?cut bine în urma tratamentului efectuat în sta?iune. Montat? în anul 1847, statuia lui Hercules a devenit simbolul sta?iunii B?ile Herculane.

 

 

Revenind la zilele noastre, c?l?toria prin B?ile Herculane mi-a dezv?luit o veste excelent?. C?zut? în ruine în ultimii ani, B?ile Herculane a început s? primeasc? din ce în ce mai pu?ini turi?ti, îns? ora?ul a intrat deja în restaurare. Hotelurile s-au redeschis ?i s-au modernizat, exist? trasee montane ?i zone de relaxare. Nu e chiar totul gata, îns? direc?ia e bun?.

Sta?iunea este str?b?tut? de 2 linii de transport în comun – una care face leg?tura între gar? ?i centrul istoric (Pia?a Dacia) ?i alta între Hotelul Dacia ?i ?trandul 7 Izvoare. În total, acestea acoper? cei 7 kilometri pe care îi parcurgem între gar? ?i 7 Izvoare.

În centrul istoric se afl? izvoarele minerale de ap? potabil?, fiecare recomandat pentru o anume afec?iune. Exist? ?i un izvor “generalist”, pentru toat? lumea, indiferent de starea de s?n?tate, din care or??enii ?i turi?tii î?i umplu zilnic bidoanele. Este gratuit ?i deosebit de util înaintea unei ture pe munte…

La B?ile Herculane g?se?ti pe lâng? celebrele b?i romane originale, o serie de artefacte romane descoperite în momentul s?p?rii funda?iei hotelurilor. Istoria se pasteaza ?i nu ar fi r?u ca, peste câ?iva ani, B?ile Herculane s? urce din nou în topul destina?iilor de turism balnear ?i s? redevin? sta?iunea celebr? care a fascinat atât romanii, dar ?i imperiul austriac.

?i iat? c? la Vacan?e Speciale, pe www.vacantespeciale.ro, beneficiezi de oferte de vacan?? la B?ile Herculane atât pentru o escapad? de week-end cât ?i pentru escapade ceva mai relaxante, de 5 zile. Am analizat ofertele ?i m? declar încântat? de ele, atât ca pre?, cât ?i ca servicii.
Ce-i drept nu to?i sunt pasiona?i de istorie îns?, dincolo de men?iunile istorice, la B?ile Herculane m-am relaxat din plin, m-am plimbat, am zâmbit la soare ?i m-am bucurat de lini?te ?i sper ca în aceast? var? s? revin acolo pentru o por?ie sanatoas? de relaxare ?i reîncarcare de baterii. Ce-i drept…nu ar strica ?i putin tratament la articulatii…a?adar ar fi bine s? trec pe la pentru a lua o trimitere pentru tratament.

Vorba aceea… pu?ine sunt locurile care au de toate: ?i peisaj, si s?n?tate ?i relaxare…iar B?ile Herculane este un astfel de loc.

Articol scris în cadrul Spring SuperBlog 2016.